Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie uregulowane są ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.).

Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego jest wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz sposób jego załatwienia

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełniać warunki, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z którym powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.

W przypadku wydania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
  1. podmiot ponownie wykorzystujący informację udostępnioną jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
   1. źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu”;
   2.  czasu wytworzenia informacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
   3. czasu pozyskania informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
  2. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu materiału w zmienionej formie.
  3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji  ponownie wykorzystywanej.
 2. Warunki ponownego wykorzystania informacji przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  Do ponownego wykorzystywania informacji przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w pkt. I, przy czym w miejscu adresu strony internetowej, należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

  Każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem rozdziału 3 ustawy.

 3. Opłaty

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  za ponowne wykorzystywanie może nałożyć opłatę jeżeli przygotowanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Za sporządzenie kopii dokumentów:

  • format A4 lub mniejszy - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
  • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;

  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową lub kurierem pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Czynnikami branymi pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji, w tym przygotowanie materiałów w formatach większych niż A3, są:

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia osoby oddelegowanej do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku.
 3. Należności związane z wytworzeniem kopii informacji w formatach większych niż A3.
 4. Należności związane z dostarczeniem żądanych informacji.

Stronę odwiedzono 2281 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2022-10-26 Edytował: Marek Potocki