Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Urząd ma prawo naliczyć opłatę za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie udostępnia się informacji publicznej jeżeli:

  • jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy ochrony danych osobowych oraz skarbowych i statystycznych;
  • jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • jej udostępnienie określają przepisy innej ustawy.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wykaz rejestrów udostępnianych przez WIOŚ niedostępnych przez BIP

l.p. Nazwa rejestru Komórka organizacyjne Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru
1. Centralny rejestr skarg i wniosków Wydział Kadr i Szkoleń Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ.
2. Rejestr kontroli zewnętrznych Wydział Kadr i Szkoleń Udostępnione na stronie BIP WIOŚ
3. Rejestr zarządzeń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wydział Kadr i Szkoleń Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ
4. Rejestr legitymacji służbowych Wydział Kadr i Szkoleń Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ
5. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień Wydział Kadr i Szkoleń Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ
6. Rejestr naborów Wydział Kadr i Szkoleń Udostępnione na stronie BIP WIOŚ
7. Rejestr petycji Wydział Kadr i Szkoleń Udostępnione na stronie BIP WIOŚ
8. Rejestr kontroli Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
9. Rejestr udostępniania informacji o środowisku Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
10. Rejestr udostępniania informacji publicznej WIOŚ Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ
11. Rejestr postępowań administracyjnych i egzekucyjnych Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
12. Rejestr wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych przy przekroczeniach dopuszczalnych norm i pozwoleń Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
13. Rejestr pozostałych administracyjnych kary pieniężnych w zakresie ochrony środowiska Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
14. Rejestr zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
15. Rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
16. Rejestr instalacji, ustalony przez WIOŚ we Wrocławiu, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
17. Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
18. Rejestr poważnych awarii Wydział Inspekcji Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
19. Rejestr Środków trwałych Wydział Administracyjno-Techniczny Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
20. Rejestr Zamówień publicznych Wydział Administracyjno-Techniczny Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
21. Rejestr umów Wydział Administracyjno-Techniczny Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
22. Ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych aktów przekazywanych do Archiwum Zakładowego przez komórki organizacyjne WIOŚ Samodzielne Stanowisko ds. Archiwalnych Udostępniane na wniosek, do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach

Stronę odwiedzono 2873 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-09 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki