Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIOŚ

 

Przedmiot kontroliOrgan kontrolującytermin kontroli
Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2020-05-11 - 2020-06-26
Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Realizacja postanowień ustawy o petycjach. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2020-03-10 - 2020-05-22
Bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki -działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań administracji rządowej
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2020-02-12 - 2020-02-13
Przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników, dla których zastosowanie ma przepis art. 97 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz w wybranym zakresie art. 8f ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
dokumenty »
Państwowa Inspekcja Pracy 2019-12-12 - 2019-12-12
Ochrona danych osobowych
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2019-10-21 - 2019-10-31
Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w WIOŚ we Wrocławiu, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji
dokumenty »
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2019-10-02 - 2019-10-11
Sprawdzenie wieloletniego i rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej oraz realizacji bieżących zadań
dokumenty »
Urząd Miejski Wrocławia 2019-09-13 - 2019-09-13
Weryfikacja działań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ we Wrocławiu wobec Chemeko System Sp. z o.o.
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2019-09-09 - 2019-09-30
Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu - laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo -dydaktycznym
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2019-06-28 - 2019-06-28
Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura NIK we Wrocławiu 2019-06-11 - 2019-09-23
Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2018 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska (umowa nr 023/D/MN/WR/2018)
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2018-06-28 - 2018-06-28
Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura NIK we Wrocławiu 2018-03-22 - 2018-06-08
Oględziny stanu wykonanych obiektów/elementów/składników majątkowych oraz innych czynności w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0101/16
dokumenty »
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-12-14 - 2017-12-15
Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2017 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska (umowa nr 001/Ś/MN/WR/2017)
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2017-11-29 - 2017-11-29
Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu za źródeł rolniczych
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK we Wrocławiu 2017-11-07 - 2018-01-22
Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2017 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2017-09-29 - 2017-09-29
Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo -dydaktycznym (umowa nr 547/2012/Wn-01/MN-OP/D)
dokumenty »
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-09-05 - 2017-09-08
Polityka kadrowo-płacowa
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2017-03-16 - 2017-03-31
Kontrola problemowa związana ze zdarzeniem wypadkowym dotyczącym pracownika WIOŚ we Wrocławiu
dokumenty »
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 2017-03-14 - 2017-03-14
Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu 2016-10-28 -
„Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2016 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska” (umowa 012/Ś/MN/WR/2016)
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2016-06-30 - 2016-06-30
Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2015-10-30 - 2015-11-10
Funkcjonowanie archiwum zakładowego w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów kancelaryjno-archiwalnych
dokumenty »
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2015-10-08 - 2015-12-10
Wykorzystanie sprzętu i aparatury zakupionej w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych” w ramach programu operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych"
dokumenty »
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 2015-07-07 - 2015-07-09
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń, ich wypłacanie i rozliczanie
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
dokumenty »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział we Wrocławiu 2015-03-17 - 2015-03-25
Wykonanie budżetu państwa w 2014 r.
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu 2015-01-05 - 2015-03-04
„Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego” (umowa 015/Ś/MN/WR/2014)
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2014-12-19 - 2014-12-19
Przestrzeganie przepisów prawa pracy
dokumenty »
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 2014-10-27 - 2014-10-30
Sprawdzenie działania i realizacji bieżących zadań przez WIOŚ we Wrocławiu w zakresie obrony cywilnej w 2014 r.
dokumenty »
Urząd Miejski Wrocławia - Departament Nieruchomości i Eksploatacji - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2014-09-19 - 2014-09-19
Prawidłowość dokonywania ocen w służbie cywilnej, organizacji naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2014-09-09 - 2014-09-30
„Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowywanych z rezerwy celowej, utworzonej w budżecie państwa na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska”
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu 2014-09-05 - 2014-11-21
„Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżeniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry”
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu 2014-08-04 - 2014-11-12
„Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r.” (umowa 016/Ś/MN/WR/2014)
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2014-06-23 - 2014-06-23
Trwałość projektu „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I”
dokumenty »
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-03-24 - 2014-03-28
Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2013-12-31 - 2013-12-31
Wykonanie w 2012 roku planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach budżetu państwa w części 85/02 województwo dolnośląskie
dokumenty »
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu 2013-01-10 - 2013-03-12
Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego
dokumenty »
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2012-12-20 - 2012-12-20
Archiwum zakładowe - w zakresie wykonywania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
dokumenty »
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2012-12-19 - 2013-03-05
Przegląd sprzętu obrony cywilnej
dokumenty »
Urząd Miejski Wrocławia 2012-04-20 - 2012-04-20
Prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych w 2011 r. z rezerwy celowej poz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
dokumenty »
Wojewoda Dolnośląski 2012-02-15 - 2012-02-21

Ta strona jest generowana automatycznie przez oprogramowanie wspomagające pracę urzędu.

Stronę odwiedzono 4189 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-05 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-05 Edytował: Marek Potocki