PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA

 1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz realizuje kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska organem właściwym jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu działają na terenie województwa dolnośląskiego.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu, należy w szczególności:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) w zakresie:
  1. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  2. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  3. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  4. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  5. przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
  6. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  7. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje,
  8. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  9. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  10. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  11. przestrzegania przepisów o bateriach i akumlatorach,
  12. przestrzegania przepisów ustawy o odpadach;
 2. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
 3. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 5. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 6. wykonywanie zadań określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 8. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 9. wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpadach wydobywczych;
 10. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 11. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - w zakresie zagrożeń dla środowiska;
 12. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna;
 13. realizacja zadań wynikających z przepisów o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 14. przeprowadzanie kontroli farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych oraz mieszanin do odnawiania pojazdów, w zakresie zawartości lotnych związków organicznych;
 15. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 16. wykonywanie zadań określonych w prawie wodnym;
 17. wykonywanie zadań określonych w ustawie o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania;
 18. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 19. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
 20. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Stronę odwiedzono 3051 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-04 Edytował: Marek Potocki