Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Instrukcja kancelaryjna

Przyjmowanie spraw do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbywa się według zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych szczegółowo określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Regulamin Organizacyjny WIOŚ we Wrocławiu

Załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami odbywa się według zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zakres kompetencji uregulowano w następujący sposób:

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

 1. wydawania zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego;
 2. związanych z współpracą zagraniczną;
 3. wstrzymania działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi poza przypadkami gdy zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego albo bezpośrednie zagrożenie zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach;
 4. wstrzymania oddania do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
 5. wstrzymania użytkowania instalacji;
 6. związanych z dokonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizacją polityki personalnej w służbie cywilnej,
 7. innych sprawach zastrzeżonych przepisami odrębnymi;
 8. innych, każdorazowo określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy podpisywanie:

 1. pism kierowanych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do organów administracji rządowej i samorządowej stopnia wojewódzkiego, do organów kontroli zewnętrznej, do jednostek naukowo-badawczych, z wyjątkiem pism kierowanych na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 2. pism związanych z współpracą zagraniczną;
 3. odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów;
 4. pism i dokumentów dotyczących nawiązywania, trwania i ustania stosunku pracy;
 5. pełnomocnictw i upoważnień;
 6. innych pism i dokumentów każdorazowo określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podejmuje decyzje, podpisuje pisma i dokumenty niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z imiennego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora, a w zastępstwie Wojewódzkiego Inspektora również w zakresie wymienionym w § 23.

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu podejmuje decyzje, podpisuje pisma i dokumenty w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z imiennego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora.

Kierownik delegatury podejmuje decyzje, podpisuje pisma i dokumenty niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z imiennego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora (w tym decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia).

Główny Księgowy podejmuje decyzje, podpisuje pisma i dokumenty w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z imiennego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora.

Naczelnicy wydziałów i kierownicy działów podpisują korespondencję wewnętrzną kierowaną do innych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu w sprawach należących do ich właściwości.

Naczelnicy wydziałów i kierownicy działów podejmują decyzje, podpisują pisma i dokumenty, na podstawie i w zakresie udzielonego im przez Wojewódzkiego Inspektora imiennego upoważnienia.

Pracownicy podejmują decyzje, podpisują pisma i dokumenty, na podstawie i w zakresie udzielonego im przez Wojewódzkiego Inspektora imiennego upoważnienia.

Dokumenty, z których wynikają zobowiązania i skutki finansowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

Kodeks postępowania administracyjnego

Sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej uregulowany został również ustawą z dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256). Jeżeli pojęciem „sposobu załatwiania spraw” objąć należy tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy, to zgodnie z dyspozycją art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska obowiązany jest załatwiać sprawę bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do wyżej określonych terminów na załatwienie sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Stronę odwiedzono 3560 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-04 Edytował: Marek Potocki