Udostępnianie informacji o środowisku

Podstawę prawną udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie stanowią:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – art. 74 ust. 3 Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska;
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415, z późn.zm.);

Zasady udostępniania informacji o środowisku:

 1. Konieczność złożenia wniosku o udostępnienie informacji

  Informacje o środowisku znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, złożony w siedzibie WIOŚ, przesłany pismem (na adres siedziby WIOŚ we Wrocławiu bądź Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, Legnicy lub Wałbrzychu), faxem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  Bez pisemnego wniosku udostępnia się jedynie informację niewymagającą wyszukiwania, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie o stanie klęski żywiołowej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

 2. Termin na udzielenie informacji

  Informacja o środowisku i jego ochronie jest udostępniana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin miesięczny może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

  Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 3. Opłaty za udostępnienie informacji

  Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, WIOŚ we Wrocławiu pobiera opłaty.

  Wysokość opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie jest obliczana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, zgodnie z którym:

  • opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów;
  • opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę;
  • opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych (w formie wydruku lub kserokopii) wynosi:
   • format A4 – 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej, 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna);
   • format A3 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 2,
  • opłata za udostępnienie informacji w formie elektronicznej wynosi 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD;
 4. Opłata za przesłanie kopii dokumentów lub danych

  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, z którego usług korzysta WIOŚ we Wrocławiu, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

  Opłaty za udostępnienie informacji, a także za przesłanie kopii dokumentów lub danych, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, na wskazany w tym zawiadomieniu rachunek bankowy WIOŚ we Wrocławiu, lub przy odbiorze przesyłki.

Pobierz Wzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku.

UWAGA!

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z powyższym wnioski o udzielenie informacji o stanie środowiska, w tym jakości powietrza (tzw. tło), dla obszaru całego województwa dolnośląskiego należy składać na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
ul. Józefa Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław


Stronę odwiedzono 3288 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-05 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2023-04-05 Edytował: Marek Potocki