Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Beata Merenda
Wykonuje zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych. Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu, poprzez podejmowanie aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Inspekcji, Wydziału Prawnego, Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych, Wydziału Organizacji, Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnego stanowiska ds. obronnych, Inspektora Ochrony Danych.
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Rafał Czupryna
Bezpośrednio monitoruje sposób funkcjonowania oraz realizacji zadań przez Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu oraz koordynuje kontrolę wewnętrzną. W razie nieobecności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełni jego obowiązki.
Naczelnik Wydziału Inspekcji – Maria Siwiak
Kieruje pracą Wydziału Inspekcji. Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie powiatów: wrocławskiego, grodzkiego we Wrocławiu, górowskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, milickiego, średzkiego, wołowskiego, oławskiego i strzelińskiego. Utrzymuje więź informacyjną z Działami Inspekcji w Delegaturach.
Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej – Paweł Pilszak
Kieruje pracą Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Odpowiada w szczególności za prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, prowadzenie czynności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzenie czynności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Naczelnik Wydziału Organizacji – Piotr Cyganek
Odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych. Nadzoruje prowadzenie działań administracyjno-technicznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie zarządu nieruchomościami, inwestycji, zaopatrzenia, transportu, prawidłowego ubezpieczenia i zabezpieczenia majątku, napraw i remontów oraz spraw kadrowych i szkoleniowych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników, rozwojem zawodowym, czasem pracy.
Główny księgowy – Ewa Knaziak
Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy, w szczególności prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, organizowanie prac dotyczących planowania budżetowego, nadzorowanie realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu, organizowanie prac sprawozdawczych Wojewódzkiego Inspektoratu, z zakresu sprawozdań budżetowych i finansowych, organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Główny Księgowy jest równocześnie naczelnikiem Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.
Naczelnik Wydziału Prawnego – Małgorzata Liptak
Kieruje pracą Wydziału Prawnego. Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu, informuje o najważniejszych zmianach w przepisach stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz o orzecznictwie sądów administracyjnych.
Inspektor Ochrony Danych – Paulina Niewójt
Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.
Koordynator do Spraw Dostępności – Piotr Cyganek
Koordynator do Spraw Dostępności realizuje zadania w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd.
Kierownik Delegatury
  • w Jeleniej Górze – Marek Szultis
  • w Legnicy – Krzysztof Działa
  • w Wałbrzychu – Zdzisław Kędziora
Odpowiada za realizację zadań merytorycznych Wojewódzkiego Inspektoratu na obszarze działania Delegatury, reprezentuje Dolnośląskiego Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z jego imiennego upoważnienia. Prowadzi sprawy i wydaje na terenie działania Delegatury decyzje administracyjne, postanowienia oraz zaświadczenia z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Kierownik Działu Inspekcji
  • w Jeleniej Górze – Katarzyna Buczyńska
  • w Legnicy – Aleksander Filak
  • w Wałbrzychu – Urszula Paluch
Kieruje pracą Działu Inspekcji. Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie objętym zakresem działania Delegatury. Utrzymuje więź informacyjną z Wydziałem Inspekcji oraz z Działami Inspekcji w pozostałych Delegaturach.

Stronę odwiedzono 6050 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2024-04-03 Edytował: Marek Potocki