Tryb postępowania ze skargami

Do rozpoznawania skarg i wniosków stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Dodatkowo tryb postępowania ze skargami i wnioskami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) został określony w Zarządzeniu Nr 6/2014 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 01 kwietnia 2014 r.

Zasady postępowania ze skargami i wnioskami:

 1. W WIOŚ obowiązują następujące dni i godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:
  1. Wrocław - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczony przez niego zastępca w każdy wtorek godzinach 900-1200 oraz 1500-1600,
  2. Jelenia Góra - Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w każdy wtorek w godzinach 1000- 1300,
  3. Legnica - Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w środy w godzinach 800- 1100,
  4. Wałbrzych - Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca wponiedziałki w godzinach 1100 - 1400.
 2. Poza osobami wskazanymi w ust. 1 skargi i wnioski w godzinach pracy urzędu przyjmują pracownicy sekretariatów we Wrocławiu oraz w Delegaturach.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 4. W przypadku otrzymania skargi lub wniosku, do rozpatrzenia którego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest właściwy, skarga lub wniosek zostaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazana właściwemu organowi, przy równoczesnym zawiadomieniu skarżącego lub wnioskodawcy. W przypadku wniesienie skargi do rozpoznania której nie jest właściwy Wojewódzki Inspektor, zamiast przekazywania skargi, można skarżącemu wskazać właściwy organ.
 5. Skargi i wnioski powinny być załatwiane rzetelnie i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie należy o tym zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
 6. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.

Stronę odwiedzono 3061 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-04 Edytował: Marek Potocki